Nhân sự

Nỗ lực Duy trì – Phát triển UNINSHIP bằng nền tảng kinh tế Tri Thức.

Ban Giám đốc

VanDat

TS. Nguyễn Văn Đạt. Giám đốc
HP: 0903503957

ThS. Phan Tuấn Long. PGĐ ThS. Đinh Đức Tiến. PGĐ
  ThS. Phan Tuấn Long. PGÐ
HP: 0913476335
ThS. Đinh Đức Tiến. PGÐ

 HP: 0913411950

Phòng Tài chính Kế toán

HAnh2 Nguyen-Vo-Hong -Van

CN. Phạm Thị Hồng Anh Kế toán trưởng

HP: 0903572209

Nguyễn Võ Hồng Vân. KTV
HP: 0932555425

 

Phòng Thiết kế

KS. Huỳnh Tấn Đạt. Trưởng phòng

HP: 0907593352

KS. Nguyễn Minh Nhật
HP: 0907972286
 KS. Nguyễn Văn Hiền
HP: 01694222849

    

Phòng Kiểm Nghiệm

   
ThS. Phạm Văn Thu. Trưởng phòng

HP: 0914005180

KS. Trần Trường Nguyên

HP: 0982237954

KS. Bùi Thị Minh Tú

HP: 0985451283

    

Xưởng Đóng Tàu

Ngô Khắc Hải. P. Quản đốc
HP: 0983830890
KS. Nguyễn Ngọc Diệp. Quản đốc
HP: 0914204502
Lê Văn Chức.P. Quản đốc
HP: 0935125208

UNINSHIP 1

xuong 1

—————-

Vĩnh Phát