Dự án

  • Các đề tài đã và đang thực hiện

    Từ khi thành lập đến nay, Viện đã thực hiện nhiều đề tài liên quan đến vật liệu mới. Kết quả của các đề tài là cơ sở để chế tạo các sản phẩm chủ yếu của Viện, đồng thời là nền tảng để thực hiện các dự án Khoa học Công nghệ. Sau đây là một số đề tài chính.