Các loại thuyền khác biệt

Những chiếc thuyền này khác biệt thế nào? Trăm nghe không bằng một thấy

SANYO DIGITAL CAMERA

Thuyền Rồng vỏ composite

SANYO DIGITAL CAMERA

 Thuyền thúng đáy kính cho khách du lịch có đủ riêng tư về thời gian

RescueBoat-01

Xuồng cấp cứu không thể chìm

Catamaran 8_5-21

Catamaran – tàu 2 thân