Tính kết cấu CAT: Tải trọng thiết kế (2)

Tính kết cấu tàu hai thân vỏ composite là vấn đề đang được quan tâm không những ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Xác định tải cục bộ là bước đầu tiên trong quy trình tính kết cấu. Trên cơ sở tổng hợp một số tài liệu cập nhật, bài viết trình bày tóm tắt phương pháp tính tải trọng thiết kế của tàu hai thân vỏ composite. Xem file CAT- Local Load Design.